Algemene voorwaarden

Alle informatie die Autisme in de groep communiceert via de website en via andere elektronische wegen zoals email alsmede alle software en tools en verwijzingen naar andere sites of producten die besproken worden zijn te gebruiken op eigen risico. Autisme in de groep kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele materiële of niet materiële schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de website of het toepassen van adviezen van deze website. Autisme in de groep aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar (professionele) kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.

Algemene Voorwaarden voor klanten van Autisme in de groep

1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Autisme in de groep en haar klanten, en op alle aanbiedingen die Autisme in de groep doet.

2. Terminologie

2a) Als in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over ‘klant’, dan wordt bedoeld: een natuurlijk of rechtspersoon op wiens naam een bestelling is geplaatst bij Autisme in de groep en/of aan wie een offerte is/wordt gegeven door Autisme in de groep.

2b) Een ‘betaalperiode’ is de periode waarvoor een klant een bedrag heeft vooruitbetaald. Betaalperiodes komen alleen voor bij producten en diensten die niet eenmalig zijn, zoals een abonnement. Verderop in deze Algemene Voorwaarden wordt het begrip’ betaalperiode’ verder besproken.

3. Recht

Op alle overeenkomsten tussen Autisme in de groep en de klant en alle aanbiedingen van Autisme in de groep aan de klant is Nederlands recht van toepassing.

4. Correspondentie

4a) Alle correspondentie gaat via email, ook facturen en eventuele betalingsherinneringen.

4b) De klant is verplicht om een email-adres aan Autisme in de groep op te geven waarop hij mail kan ontvangen; wijzigingen dienen meteen aan Autisme in de groep worden doorgegeven op de manier die Autisme in de groep voorschrijft.

4c) Mail die verstuurd is naar het email-adres van de klant wordt geacht aangekomen te zijn.

5. Eigendom

Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur of andere materialen berust bij Autisme in de groep of haar licentiegever(s). Klant verkrijgt het gebruiksrecht en de bevoegdheden die voortvloeien uit de overeenkomst.

6. Betaalperiodes

Diensten worden door Autisme in de groep per maand gefactureerd.

7. Offertes

Geoffreerde prijzen zijn over het algemeen exclusief reistijd en reiskosten. De reistijd wordt gedeeld tussen Autisme in de groep en klant. Kopieerkosten zijn voor de afnemer mits anders overeengekomen

8. Facturen 

8a) Klachten over facturen dienen binnen 14 dagen na verzending van de factuur te worden ingediend.

8b) Na het verstrijken van de in 8a genoemde termijn wordt de klant geacht akkoord te gaan met de ontvangen factuur.

8c) Indien klant namens c.q. uit hoofde van een vereniging, stichting of bedrijf handelt, zal de klant te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden voor open- staande facturen, als mocht blijken dat de klant ten tijde van het verstrekken van de opdracht/bestelling niet bevoegd was te handelen namens de rechtspersoon waarvoor de overeenkomst was aangegaan/ de bestelling was ge plaatst, of als de rechtspersoon namens welke getekend is, afziet van haar verplichting tot betalen.

8d) Facturen dienen betaald te worden ten laatste op de uiterste betaaldatum die op de factuur staat vermeld. Indien het volledige factuurbedrag na de uiterste betaaldatum niet bij Autisme in de groep binnen is, is de klant automatisch in gebreke zonder dat daar een formele ingebrekestelling voor nodig is.

8e) Autisme in de groep zal een eerste betalingsherinnering sturen per email indien de klant in gebreke is gebleven bij het vol- doen van een factuur.

8f) Autisme in de groep zal een tweede betalingsherinnering sturen, indien de klant niet tijdig gehoor geeft aan het verzoek tot betaling dat vermeld staat in de eerste betalingsherinnering. Daarbij zullen extra kosten in rekening gebracht worden.

8g) Autisme in de groep is te allen tijde gerechtigd de dienstverlening op te schorten of stop te zetten, indien de klant niet tijdig gehoor geeft aan het verzoek tot betaling dat vermeld staat in de tweede betalingsherinnering. Eventuele hervatting van de dienstverlening zal pas plaatsvinden nadat het volledige openstaande bedrag is voldaan, inclusief extra kosten.

9. Opschorting/stopzetting dienstverlening 

9a) Autisme in de groep behoudt zich het recht voor om de dienstverlening ten aanzien van de klant op te schorten of stop te zetten bij niet- of niet-tijdige betaling en/of overtreding van de Algemene Voorwaarden.

9b) Opschorting of stopzetting van de dienstverlening ontslaat de klant niet van zijn verplichting tot betaling van de openstaande factu(u)r(en) aan Autisme in de groep.

9c) Voor opschorting en/of stopzetting van enige dienstverlening vanwege overtreding van één of meer regels in deze Algemene Voorwaarden, vindt nooit enige vergoeding of restitutie plaats.

10. Recht om diensten te weigeren 

Autisme in de groep heeft het recht om naar eigen inzicht diensten te weigeren of te annuleren.

11. Vrijwaring 

Door het plaatsen van een bestelling, vrijwaart klant Autisme in de groep van alle mogelijke rechtsvervolgingen, boetes en wat dies meer zij, die het gevolg zouden kunnen zijn van het plaatsen van de bestelling en de activiteiten die daaruit voortvloeien.

12. Prijsverhoging

Autisme in de groep behoudt zich het recht voor om jaarlijks de prijzen van doorlopende producten te verhogen alsmede een inflatiecorrectie toe te passen op het geldende uurtarief.

13. Restitutie

Indien een deelnemer aan een lezing of cursus besluit op eigen beweging eerder uit de cursus te stappen of bepaalde bijeenkomsten niet bij te wonen, vindt er geen restitutie van gelden plaats. Alleen indien een cursist voor aanvang van de cursus besluit niet deel te nemen, en dit minimaal 2 weken voor aanvang van de cursus meldt, betaalt geen deelname aan de cursus.

14. Wijziging 

Autisme in de groep is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder daarvan de klant rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de website van autismeindegroep.nl is daarvoor afdoende. Het is aan Autisme in de groep om te bepalen of de wijziging ook rechtstreeks gecommuniceerd wordt aan de klant.

15. Privacy

Autisme in de groep zal er alles aan doen om de privacy van cliënten te waarborgen. Verkregen informatie zal niet (zonder toestemming) met derden gedeeld worden en Autisme in de groep verplicht zich zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens op schrift en in beeld.